International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Slovakia
Trnava

Trnavská univerzita - Pedagogická fakulta

Inštitút

Trnavsk? univerzita - Pedagogick? fakulta
Address Katedra fyziky
Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita

Priemyselná 4
918 43 Trnava
Slovenská republika
Phone +421 (33) 551 46 18
Fax +421 (33) 551 60 47
e-Mail Miroslava Otvoldová
Výskum a výucba

Trnavská univerzita je jedna z najmladších univerzít v Slovenskej republike, ktorá nadväzuje na slávne univerzitné a historické úspechy jednej z najstarších univerzít v strednej Európe. Trnavská univerzita založená v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmanom mala 4 fakulty: teologickú, umenia, právnickú a lekársku. Táto Univerzita (existovala 142 rokov) stala sa známou aj hvezdárnou zriadenou Maximiliánom Hellom, univerzitnou knižnicou, záhradami a divadlom. Slovenská národná rada obnovila 25.3.1992 Trnavskú univerzitu zákonom c. 191/1992 a znovu otvorila 1.7.1992.
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity je v súcasnosti jednou z piatich fakúlt Trnavskej univerzity, z ktorých ako jediná poskytuje ucitelské vzdelávanie. Garantuje a zabezpecuje komplexné vzdelávanie ucitelov pre základné a stredné školy v jednotlivých akreditovaných študijných programoch. Zabezpecuje takisto neucitelské vzdelávanie v oblasti sociálnej pedagogiky a vychovávatelstva. Príprava ucitelov katolíckej náboženskej výchovy je realizovaná v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity, ktorá túto špecializáciu odborne garantuje. Proces vzdelávania je podporovaný moderným technickým vybavením, špecializovanými laboratóriami, ateliérmi, ucebnami s audiovizuálnou technikou a kvalifikovaným personálnym obsadením katedier. Potvrdením kvalitnej úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu je aj uplatnenie absolventov v praxi.
Druhou významnou oblastou je vedecko-výskumná a umelecká cinnost fakulty. Prioritou je najmä aplikácia informacných a komunikacných technológií vo vzdelávaní, výskum v oblasti teórie a vyucovania jednotlivých predmetov z pedagogicko-psychologického hladiska a umelecké aktivity Katedry pedagogiky výtvarného umenia. Vedecko-pedagogický profil fakulty a jej dobré výsledky našli ohlas aj v nadviazaní vztahov s domácimi a medzinárodnými inštitúciami. Ide najmä o spoluprácu s univerzitnými pracoviskami v Portugalsku, Belgicku, Nemecku, Madarsku, Ceskej republike a Chorvátsku.

Outreach
Linky a download
 
Legal Notice